PAÍS: OBRADOIRO DE CREACIÓN E ESPAZO DE ENCONTRO TEATRAL

Publicado: 30 de decembro de 2022, 11:01
 1. Cursos monográficos
PAÍS: OBRADOIRO DE CREACIÓN E ESPAZO DE ENCONTRO TEATRAL

Ao referirnos a´ palabra “pai´s” e´ posible que na cabeza de cada persoa comecen a operar sinapses que dean lugar a´ aparicio´n consciente ou inconsciente dun conxunto de termos asociados: nacemento, orixe, patria, nacio´n, fogar, identidade... Tame´n e´ moi probable que na sociedade li´quida contempora´nea na que vivimos ese concepto mude con rapidez, do mesmo xeito en que o fan os nosos ha´bitos, referentes ou inclinacio´ns. 

Neste mundo globalizado, que significado outorgamos a´ palabra “pai´s”? Podemos sentirnos identificadas con esa palabra? Onde radica a nosa identidade? Que reaccio´ns provocan en no´s os termos patria ou nacio´n? Experimentamos algu´n tipo de sentimento de pertenza no relativo ao lugar onde nacemos ou pacemos? 

O presente obradoiro nace do desexo de Incendiaria (Davide Gonza´lez, Vanesa Sotelo) e A Quinta do Cuadrante (Tito Asorey, Melania Cruz) por investigar arredor do concepto de pai´s, en conexio´n directa co proceso de posta en escena da peza A lu´a vai encuberta, proxecto baseado na obra de Manuel Mari´a co que ambas compan~i´as acadaron o II Premio Manuel María de Proxectos Teatrais.

Despois do seu contacto con diversos colectivos e profesionais vinculados ao teatro documental cos que as compon~entes das compan~i´as tiveron a oportunidade de traballar (Joana Craveiro, Marco Canale, Marco Layera, o colectivo Lagartijas tiradas al Sol, Falk Richter, Nir de Volff, etc) e da su´a propia experiencia na creacio´n de especta´culos vinculados a´ propia vivencia persoal (Microspectivas dun marica millennial, O empapelado amarelo), País e´ un xeito de buscar na sociedade o eco que provocan determinadas palabras cuxo emprego parece resultar cada vez ma´is delicado e controvertido.

DATA: domingo 15 de xaneiro de 2023.

HORARIO: 10h -14h e 16h -20h

OBXECTIVOS

 • Crear un espazo que fomente o intercambio de experiencias e opinio´ns a nivel persoal e colectivo.
 • Explorar tema´ticas sociopoli´ticas significativas que axuden a reconstrui´r e construÍr certas partes da nosa historia que parecen obviadas, esquecidas ou silenciadas.
 • Experimentar arredor de diversos mecanismos de creacio´n colectiva que poidan enriquecer a´s persoas participantes a nivel persoal e creativo.
 • Potenciar a creatividade e os materiais persoais como elementos u´tiles para a dramaturxia e a creacio´n esce´nica.
 • Explorar as esferas do social e o poli´tico como compon~entes a tratar dende o teatral nun momento de crise de valores no que as ideoloxi´as e os principios semellan estar cada vez ma´is dilui´dos.
 • Identificar aquelas experiencias persoais que poden ser u´nicas e universais ao mesmo tempo, detectando cales poden ser os elementos que nos definen individual e colectivamente.
 • Fomentar a creacio´n de espazos comunitarios como lugares nos que compartir e aprender.
 • Crear un espazo que fomente o intercambio de experiencias e opinio´ns a nivel persoal e colectivo.
 • Explorar tema´ticas sociopoli´ticas significativas que axuden a reconstrui´r e construÍr certas partes da nosa historia que parecen obviadas, esquecidas ou silenciadas.? 

METODOLOXÍA

A metodoloxi´a sera´ aberta e participativa, fomentando a aprendizaxe cooperativa baseada na creatividade e no desenvolvemento do pensamento anali´tico e cri´tico, deixando asi´ lugar para reflexionar sobre as cuestio´ns expostas e traballadas. 

Traballaremos a exploracio´n do corpo e a voz como canles de expresio´n e comunicacio´n, empregando tame´n materiais diferentes como fotografi´as, cartas, cancio´ns, fragmentos de obras literarias, recortes de xornais ou producio´n de textos escritos a trave´s dos que buscar e seleccionar elementos que poidan ser transformados en feito esce´nico. 

ESTRUTURA

O obradoiro esta´ estruturado en dúas partes: 

 1. Compilacio´n e creacio´n de materiais en base a unha serie de preguntas propostas polas responsables do obradoiro. A comunicacio´n coas participantes nesta primeira fase sera´ previa ao encontro persoal e fi´sico e tera´ lugar vi´a correo electro´nico.
 2. Exploracio´n colectiva arredor do termo “pai´s”. Nesta segunda fase, a ma´is extensa e que ten lugar no encontro presencial coas participantes, exploraremos unha serie de dina´micas de creacio´n individual e colectiva botando man de determinados materiais xerados na primeira fase, creando materiais novos a partir das propostas das responsables asi´ como de todas as participantes do obradoiro e dando lugar a creacio´n de micropezas arredor deles. 

PÚBLICO AO QUE VAI DIRIXIDO

Inte´rpretes de teatro ou danza, dramaturgos/as, directores/as, e en xeral todas aquelas persoas que desexen explorar o feito esce´nico dende unha perspectiva contempora´nea baseada nas premisas do teatro biogra´fico. 

OUTRAS INFORMACIÓNS DE INTERESE

 

Número máximo de participantes: 20

Número mínimo: 10

Prezo: 70 euros.

Inscripción: escola@artikavigo.com 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

O XOGO MOTOR DA CREACIÓN CON SUTTOTOS 25 Set

O XOGO MOTOR DA CREACIÓN CON SUTTOTOS

Un taller deseñado para que todas aquelas persoas interesadas no teatro descubran, a través da actuación e da escritura, a súa propia poética.Un espazo que incentiva a creatividade e outorga as ferramentas necesarias, dende o vocal, o xestual e o expresivo para que xs alumnxs desenvolvan as súas
TALLER DE COMMEDIA DELL’ ARTE 25 Set

TALLER DE COMMEDIA DELL’ ARTE

TALLER DE COMMEDIA DELL’ ARTE impartido por Carolina Calema A proposta é somerxernos no universo da Commedia dell’arte que é unha experiencia agradecida e potente. A Commedia dell’arte é o teatro en si, é o fenómeno onde as mulleres comezamos a traballar (ata onde se sabe, foi entón cando se nos
TALLER DE ESCRITURA DRAMÁTICA SOBRE IDENTIDADES CONTEMPORÁNEAS CON LAURA GALLETERO 7 Nov

TALLER DE ESCRITURA DRAMÁTICA SOBRE IDENTIDADES CONTEMPORÁNEAS CON LAURA GALLETERO

Conversacións con Orlando. Dramaturxia e identidades nómadas.   En 1928 Virginia Woolf publica Orlando coma un agasallo a súa amiga e amante Vita Sacksville. Orlando é a viaxe a través dos siglos dunha personaxe que nace home e deviene muller. Unha lúcida reflexión sobre as identidades que
O XOGO MOTOR DA CREACIÓN CON SUTTOTOS 27 Set

O XOGO MOTOR DA CREACIÓN CON SUTTOTOS

«Seminario de actuación. O xogo motor da creación» con Suttotos   É un taller deseñado para que todas aquelas persoas interesadas no teatro descubran, a través do xogo, a súa poética propia e as súas capacidades expresivas. Traballarase con exercicios específicos para o  desenvolvemento